Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej angielskizdarkiem.pl jest Dariusz Pilis wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Języka Angielskiego, adres siedziby: ul. 1 Maja 89, 42-300 Myszków, NIP: 5771952818, REGON: 243255281, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@angielskizdarkiem.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Administrator strzeże bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych oraz przetwarza je zgodnie z prawem. Zbiera jedynie dane niezbędne do prowadzenia usług online na rzecz Usługobiorcy.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 2. Imię i nazwisko
 3. Adres e-mail
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 5. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 6. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa wyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 • zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna – RODO art. 6 ust. 1 lit b)
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawiania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – RODO art. 6 ust. 1 lit c)
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – RODO art. 6 ust. 1 lit. f)
 • marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketing usług własnych po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – RODO art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Okres przechowywania danych

Administrator serwisu angielskizdarkiem.pl będzie przechowywał dane „w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane” – RODO art. 5 ust.1 lit. e. I tak, w zależności od podstawy prawnej może to być:

 • okres trwania umowy,
 • okres, w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dane
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • okres do momentu wycofania zgody przez Usługobiorcę.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu i kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ich przeniesienia lub ich usunięcia.
 3. Realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można dokonać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@angielskizdarkiem.pl

Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Usługobiorca, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w celu zrealizowania usług świadczonych w serwisie angielskizdarkiem.pl, np. dostawcom usług technicznych.

Pliki „Cookies”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 • sesyjne
 • stałe
 • analityczne

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.